رسانه ها صوت مطالب مهدوی

استاد جعفری وظایف منتظران

استاد جعفری وظایف منتظران جلسه چهارماستاد جعفری وظایف منتظران جلسه اول خلاصه : ما نسبت به امام خود و نسبت به تحقق ظهور چه وظایفی داریم ؟ معرفت به امام  یعنی چی ؟ استاد جعفری وظایف منتظران جلسه دوم استاد جعفری وظایف منتظران جلسه سوم استاد جعفری وظایف منتظران جلسه چهارم استاد جعفری وظایف منتظران […]

رسانه ها سایر مطالب صوت

استاد اباذری امام مهدی علیه السلام در قرآن

استاد اباذری امام مهدی علیه السلام در قرآن قسمت اول استاد اباذری امام مهدی علیه السلام در قرآن قسمت دوم استاد اباذری امام مهدی علیه السلام در قرآن قسمت سوم استاد اباذری امام مهدی علیه السلام در قرآن قسمت چهارم