پرسش و پاسخ مهدوی شبهات مهدویت مطالب مهدوی

چگونه ممکن است امام زمان در کودکی رهبر مسلمانان جهان شود؟

امدادهای الهی به سن و سال بستگی ندارد. گاهی یک رادیو کوچک موج دورترین نقطه را می گیرد؛ ولی یک رادیو بزرگ، امواج نزدیک ترین مکان را نمی گیرد. فلش کامپیوتر از فلز ساخته شده است و ابعاد آن حدود یک سانتی متر در چند سانتی متر بیشتر نیست؛ اما وقتی به کامپیوتر متصل می […]

پرسش و پاسخ مهدوی شبهات مهدویت مطالب مهدوی

چگونه ممکن است انسانی مانند امام زمان  علیه السلام عمر چند صدساله و یا چند هزار ساله داشته باشد؟

چگونه ممکن است انسانی مانند امام زمان  علیه السلام  عمر  چند صدساله و یا چند هزار ساله داشته باشد؟ در پاسخ می توان گفت عمر مثل حرکت است. حرکت هم روند تند و هم روند کند دارد. حرکت کند مثل حرکت رشد موی بدن، که در یک ماه حدود یک سانتی متر حرکت می کند. […]

احادیث مهدوی شبهات مهدویت مطالب مهدوی

چگونه حضرت که در یک مکان است، ناظر همه جا می باشد؟

باید دانست که حاضر و ناظر دانستن امام به این معنا نیست که امام با چشم سر، افراد را نگاه می کند؛ همان گونه که شاهد و ناظر بودن خدا نیز شهود و دیدن مادی نیست. بلکه امام دارای حقیقت وجودی بسیار بلندی است که مربوط به گستره این عالم مادی نیست. در بسیاری از اخبار، […]